ค้นหางานวิจัย
ที่ โครงการวิจัย นักวิจัย ปีที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.)
1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างทักษะการแก้ปัญหา : ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ทรงม้า 2560
2 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูสังกัด สพฐ. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 2560
3 ของไหลเชิงแสงกับการพัฒนาเทคโนโลยีแผนใหม่-Optofluidics and modern technology development ดร.ชาติ ทีฆะ 2560
4 ความชุกร่วมของโรคภูมิแพ้ในเด็กไทยการวิเคราะห์อภิมาน : The Pooled Prevalence of Allergic Disease in Thai Children : Meta-Analysis ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป 2560
5 On Fractional Hahn calculus Tanapat Brikshavana 2017
6 Three-point Fractional h-sum Boundary Value Problems for sequential Caputo Fractional h-sum-difference Equations Thanin Sitthiwirattham 2017