งานวิจัย

Three-point Fractional h-sum Boundary Value Problems for sequential Caputo Fractional h-sum-difference Equations

     Filomat

วันที่ได้รับทุนวิจัย
2017
นักวิจัย
ชื่อ :
Thanin Sitthiwirattham
สาขา :
คณิตศาสตร์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :