งานวิจัย

ของไหลเชิงแสงกับการพัฒนาเทคโนโลยีแผนใหม่-Optofluidics and modern technology development

     วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วันที่ได้รับทุนวิจัย
2560
นักวิจัย
ชื่อ :
ดร.ชาติ ทีฆะ
สาขา :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :