งานวิจัย

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูสังกัด สพฐ.

     Veridian E-Journal, Silpakorn University

วันที่ได้รับทุนวิจัย
2560
นักวิจัย
ชื่อ :
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
สาขา :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :