งานวิจัย

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างทักษะการแก้ปัญหา : ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ได้รับทุนวิจัย
2560
นักวิจัย
ชื่อ :
ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ทรงม้า
สาขา :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :